Codzienna modlitwa za Ojczyznę

Codzienna modlitwa za Ojczyznę, za Polskę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii !

Pamiętajmy o naszej Ojczyźnie codziennie, a nie tylko przy okazji świąt narodowych i rocznic historycznych. Nasza modlitwa powinna być konkretna, tak jak intencja Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. My nie chcemy „jakiejś” Polski, ale chrześcijańskiej, którą zarządzają ludzie prawi, szlachetni i sprawiedliwi, którzy nie wstydzą się Jezusa, ale dają świadectwo  życia w prawdzie.

Idea podjęcia narodowej krucjaty modlitwy różańcowej w intencji Polski narodziła się w 2011 r. i  jest odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia wobec których obecnie staje nasza Ojczyzna. Jesteśmy świadkami Bitwy o Polskę! Nie bądźmy biernymi świadkami. Modlitwa jest olbrzymią bronią!

Wybór modlitwy różańcowej jako narzędzia duchowej walki o odrodzenie moralne Polski jest odpowiedzią na nauczanie Wielkich Prymasów Polski: Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Świętego Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

 

„ Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy.”( kard. Stefan Wyszyński)

 „ Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem”( kard. August Hlond)

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”( Jan Paweł II)

„He­roizm w pra­cy apos­tol­skiej prze­jawia się w od­ważnym po­dej­mo­waniu dzieł i za­dań naj­trud­niej­szych w da­nym śro­dowis­ku, za­nie­cha­nych przez in­nych ja­ko "beznadziejne"... (ks. F Blachnicki)

 

Zachęcamy do przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, która się dokonuje przez zobowiązanie do codziennej modlitwy przynajmniej jedną „dziesiątką” Różańca w intencji: „ Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

Intencję można dołączyć do innych próśb. Deklarację przystąpienia można wypełnić przez Internet na stronie http.//krucjatarozancowazaojczyzne.pl/deklaracja/